Monday, February 25, 2013

Berjumpa Tuhan Yesus Kristus Dalam Al Quran

ShareBERJUMPA TUHAN YESUS KRISTUS DALAM ALQURAN

Setelah perenungan panjang yang saya lakukan terhadap ayat-ayat dalam Al Qur’an, akhirnya saya berjumpa Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapat sebuah kesimpulan bahwa orang Kristen sudah menerima anugrah keselamatan. Sebelumnya saya masih terus berdoa siang malam meminta-minta untuk diberi keselamatan dan mendoakan nabi Muhammad SAW beserta keluarganya supaya diberi keselamatan. Dari situ saya terpacu untuk mengkaji lebih dalam pernyataan ayat-ayat Al Qur'an. Mulai dari Surat Al Faatikhah sampai surat An Nas. Dimana penekanan surat Al Faatikhah terletak pada ayat 5 dan 6, yang mana manusia diperintahkan untuk menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada allah saja, supaya manusia diberi hidayah (petunjuk) allah ke jalan yang lurus.

"Iyyaa kana' budu wa iyya kanasta'iin Ihdinaash shiroo thol mustaqiim " "Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan tunjukilah kami jalan yang lurus. "Qs. 1:5-6.

Saya teruskan membaca Al Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat saya temukan jawabannya yang berbunyi:
"wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarunna biha wattabi un, hadzaa shiraatum mustaqiim."
"Dan sesungguhnya ISA AL MASIH itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah Aku. Ini lah jalan yang lurus.

Az Zukhruf 43:61
Di situ Al Qur'an menyatakan bahwa ISA AL MASIH memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Timbul pertanyaan dalam hatiku: "Bukankah hanya allah Swt yang mengetahui tentang hari kiamat itu?" Sebab kalau menurut pernyataan Al Qur'an Surat Luqman, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah.

"Innallaha `indahu `ilmussa'ati wa yunazzilul ghoitsa... "
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan Hari Kiamat im... " Qs. Luqman 31.34
Tapi mengapa ISA AL MASIH juga mengetahui lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama ISA AL MASIH itu ?

Untuk mengetahui lebih lanjut siapakah sebenarnya ISA AL MASIH itu, saya bolak balik membaca Al Qur'an. Lalu di saat saya membaca Surat All Imrom 3:45, disitu kutemukan jawaban yang bunyinya demikian: "idz golatil malaikatu ya maryama innalloha yubasysyiniki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu maryama wajihan fiddunya wal akhiroti wa minal muqarrobin"
"Ketika Malaikat berkata: Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan rahmat daripada-Nya namanya AL MASIH ISA Putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang terdekat dengan Tuhan". Qs. 3:45

Saya merasa terentak melihat pernyataan ayat di atas itu, kata hati rohani saya semakin menyadari dan memahaminya. Karena dengan jelas dan tegas ayat itu mengatakan bahwa ISA AL MASIH dalam pra keberadaan-NYA atau sebelum ada di dalam kandungan Maryam adalah Kalam atau Firman dari Allah. Kata AL MASIH artinya yang diurapi yang ditahbiskan atau yang dinobatkan, serta diikuti dengan kata Wajihaan fiiddunyaa wal akhirah, yang artinya terkemuka di dunia dan di akhirat.

Jadi secara tersirat dan tersurat ayat itu menyatakan bahwa ISA AL MASIH itu pada hakikatnya adalah Firman ALLAH yang diurapi dengan status kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat.

Pertanyaannya, siapakah oknum yang punya kedudukan dan kehormatan terkemuka di dunia dan di akhirat kecuali Allah Swt. Lalu, siapakah sebenarnya ISA AL MASIH itu ? Sebab tidak ada manusia, Nabi, Rasul sampai Malaikat pun yang punya kedudukan atau kehormatan terkemuka di dunia dan di akhirat.

Saya dibuat semakin bertanya-tanya dan akhirnya saya temukan juga jawabannya dalam Surat An Nisaa 4:171 yang saya ambil pointnya saja demikian bunyinya: "Innamaal masiikhu Isabnu maryama Rasulullah wa kalimatuhu al qohaa ilaa maryama wa rukhu minhu". Artinya: Sesungguhnya AL MASIH ISA Putra Maryam itu, adalah utusan ALLAH dan kalimat-NYA yang disampaikan kepada Maryam, dan Roh dari-NYA". Qs. 4:171

Dari sini bisa saya simpulkan bahwa ayat di atas menyatakan ISA AL MASIH itu utusan ALLAH, ISA AL MASIH itu Firman ALLAH, ISA AL MASIH itu ROH ALLAH, ayat itu juga didukung Hadits Shahih Bukhari (HSB) 1496 clan Hadits Anas Bin Malik hal. 72:

ISA faa innahu Rohulullah wa kalimatuhu.
ISA itu sesungguhnya ROH ALLAH dan Kalam ALLAH.

Disamping itu saya juga membaca pernyataan Hadits Shokhih Muslim dan Hadits Shokhih Bukhori yang mengatakan:
"Wal ladzi nafsi bi yadihi layusyikanna ayyanzila fi kumubnu maryama hakamam muqsithon "
Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa Anak Maryam akan turun ditangah-tengah kamu, Dia akan menjadi Hakim yang adil. "

HSM 127, HSB 1090
Kembali timbul sebuah pertanyaan lagi dalam hatiku, "Siapakah sebenarnya ISA AL MASIH itu?" Karena kalau menurut pernyataan di dalam Al Qur'an, bahwa Allah itulah Hakim yang seadil-adilnya.
"Alaysallahu bi akh khamil khakhimin " "Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya " Qs. At Tim 95:8

Walaupun semuanya itu sudah jelas, tetapi saya tetap belum mau mempercayai dan mengimani YESUS KRISTUS itu adalah TUHAN dan Juruselamat saya. Karena masalah keyakinan kepercayaan dan keimanan, tidak segampang orang membalikkan telapak tangan langsung terima dan diaminkan atau tidak semudah orang yang beli jajan di pinggir jalan langsung ditelan jadi kenyang.

Tetapi ini masalah hati nurani yang suci, maka membutuhkan pencerahan, penerangan Sang Ilahi Yang Maha Suci supaya hati nurani ini dapat mengambil suatu keputusan untuk menyatakan keberanian tentang kebenaran yang datang dari TUHAN Pencipta dan Penguasa Semesta Alam.

Maka untuk mendukung dan memperkuat semuanya itu saya langsung terus untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari Al Qur'an maupun Hadits yang berkaitan dengan kesaksian dan pengakuan mengenai pemyataan tentang ISA AL MASIH itu:

Dalam Al Qur'an:

1. Qs. 19 : 19 — “ Isa Al Masih seorang anak laki-laki yang suci.

2. Qs. 19:21 — “ ISA AL MASIH sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah.

3. Qs. 3:46, 5:19, 20, 110 — “ ISA AL MASIH semasa dalam buaian dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia.

4. Qs. 19:31 — “ ISA AL MASIH seorang yang diberkati Allah dimana saja berada.

5. Qs. 3:49, 5:110 — “ ISA AL MASIH, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak (lepra) dan menghidupkan orang mati.

6. Qs. 3:45 — “ ISA AL MASIH adalah Kalam Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat.

7. Qs. 4:171 — “ ISA AL MASIH utusan Allah, Kalam Allah dan Roh Allah.

8. Qs. 21:91 — “ ISA AL MASIH dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi semesta alam


Dalam Hadits:

l. HSB. 1496 — “ ISA AL MASIH itu utusan Allah, Kalam Allah, Rob Allah.

2. HSB. 1090 dan HSM 127 — “ ISA AL MASIH akan turun menjadi Hakim yang adil.

3. H. Anas bin Malik hal. 72 — “ ISA AL MASIH Roh Allah dan Kalam Allah.

4. HSM Jilid I hal. 74 — “ ISA AL MASIH adalah Iman Mahdi dan Hakim yang adil.

5. H. Ibnu Majah — “ Tidak ada Imam Mahdi selain — “ ISA AL MASIH putra Maryam.

Dengan dukungan dan pernyataan beberapa ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits perasaan saya seperti disinari dengan pancaran terang kebenaran untuk terus melangkah menuju "Jalan Keselamatan".

Tetapi ada satu hal yang membuat saya berat melangkah untuk berjalan terus menuju ke puncak keputusan, yaitu masalah amal yang selama ini udah saya kumpulkan sejak dari awal dengan jerih payah ibadah yang melelahkan dan memakan kurun waktu yang cukup panjang. Sebab menurut ajaran agama Islam, apabila orang itu sudah murtad (keluar) dari agama Islam segala amal ibadahnya akan musnah terhapus. Padahal bekal untuk menuju kehidupan kekal harus disertai dengan banyak amal.

Dari sini saya kembali dihantui perasaan takut, kuatir, keraguan, kebimbangan dan ke-bingungan. Saya lantas terus kembali buka-buka Kitab Hadits dan Al Qur'an. Pada saat membuka Hadits Shohih Muslim, saya temukan jawaban persoalan amal yang sangat melegakan dan memuaskan yaitu di HSM no. 2412-2414 yang menjelaskan dengan gamblang bahwa:
" Anjaabir qaala sami 'tun nabiyya sholallahu `alaihi wa sallam yaquulu: laa yud khilu akhadan minkum `amluhul jannah, wa laa yujiiruhu minannaar. Wa laa anaa. illa birakh matin minallah " "Dari Jabir r.a. katanya dia mendengar Nabi Saw. bersabda: "Bukan amal seseorang yang memasukannya ke Surga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga aku, tetapi ialah semata-mata rahmat Allah Swt. belaka" HSM 2412-2414

Dan Al Qur'an pun juga menyatakan dengan jelas yaitu Qs. 44:40-42, "Inna yaumal fashli miiqaatuhum ajma'iin "
"Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya " Qs. 44:40

"Yauma laa yughnii maulan anmaulan syaian walaahum yunsharuun" "Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan " Qs. 44:41

`Illa man rrakhimallahu innahu huwal `aziizur- rokhiim. " "Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. " Qs. 44:42

Kesimpulannya Qs. Ad Dukhaan ayat 40-42 menyatakan:
Pada hari keputusan (penghakiman, pengadilan) tak seorang pun kerabat yang bisa memberi manfaat (pertolongan) kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah.

Ternyata menurut pernyataan Qs. 19:21: Bahwa ISA AL MASIH itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Allah.

"Qaala kadzaliki qaala rabbuka huwa `alayya hayyinum wa linaj'alahu, ayatanllinnaasi warakhmatan minnaa; wa kana amran maqdhiyyaa. "

Jibril berkata: Demikianlah Tuhanmu berfirman "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. " Qs. Maryam 19.21


KESIMPULAN

Dengan demikian akhirnya saya simpulkan bahwa umat Kristen sudah dijamin dengan kepastian keselamatan, sedangkan kami setiap hari berkali-kali berdoa meminta supaya diberi keselamatan, serta berkali-kali pula setiap hari kami mendoakan nabi Muhammad Saw dan keluarganya supaya diberikan keselamatan:

Allah huma sholi `ala Muhammad wa `ala `ali Muhammad.
Ya Allah berikanlah keselamatan kepada nabi Muhammad dan keluarganya (doa Shalawat).

Karena hal itu adalah perintah Al-Qur'an bahkan Allah dan para Malaikat pun juga bershalawat untuk Nabi.

Innallaha wa malaikatuhu yusholluuna `alaannabiyyi, yaa ayyu halladziina amanuu shalluu `alaihi wasalimuu tasliimaa. Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Qs. Al Ahzab. 33:56)

Oleh sebab itu kami setiap hari berkali-kali juga memohon kepada Tuhan supaya ditunjukkan ialan yang lurus.

Ihdinash shiroothol mustaqiim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Qs. Al Faatikhah 1:6).

Dan Allah memberikan jawaban permohonan kami itu di dalam Al Qur'an "wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarunna biha wattabi un, hadzaa shiraatum mustaqiim. "

"Dan sesungguhnya ISA AL MASIH itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. Az Zukhruf 43:61

Maka di dalam Al Qur'an ayat berikutnya ISA AL MASIH memberikan perintah supaya bertagwa kepada Allah dan taat kepadanya. ... fat taqullaha wa athii 'uun ... maka bertaqwalah kepada Allah clan Taatlah kepadaku (Qs. Az Zukhruf 43:63).

Melalui pernyataan itu akhirnya bisa saya ketahui bahwa ISA AL MASIH adalah sosok pribadi yang terkemuka atau terbesar di dunia dan di akhirat (Qs. 3:45). Serta Kalam Allah dan Roh Allah (Qs. 4:171 clan HSB 1496).

Dan ISA AL MASIH itulah nanti yang akan menjadi Hakim yang adil (HSB. 1090 clan HSM. 127). Lewat keputusan Hakim yang adil itulah setiap manusia akan dinyatakan masuk ke dalam surga atau dijebloskan ke dalam neraka.

Di hadapan Hakim yang adil itu nanti tidak ada siapa saja dan apa saja yang bisa memberi syafaat (pertolongan) kecuali orang yang telah diberi rahmat dari Allah (HSM. 2412-2414 clan Qs. 44:40-42).

Siapakah sosok pribadi yang disebut rahmat dari Allah itu? Sesungguhnya ISA AL MASIH itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah (Qs. 19:21).

Dengan demikian manusia itu bisa selamat di hadapan Hakim yang adil nanti kalau orang itu sudah punya tanda dan rahmat dari Allah.

Apakah tandanya itu nanti ? Yaitu mempercayai dan mengimani dengan sepenuh hati serta tulus murni bahwa ISA AL MASIH atau YESUS KRISTUS itu adalah TUHAN dan Juru Selamatnya. Bagaimana dengan keselamatan saudara. Apakah saudara yakin akan selamat dari siksaan Neraka dan masuk Sorga dengan keyakinan yang saudara miliki sekarang? Coba renungkan dalam-dalam dan dengan hati yang tulus dan bersih dan mintalah petunjuk Allah, kiranya saudara masuk golongan orang-orang yang diselamatkan. Amin. (Kesaksian AHMAD QONI' RIZQI)

33 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. utk melengkapi saja pak barangkali ada yg terlewat dari ayat2 tsb.

   QS 5:116.
   Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang
   tuhan selain Allah?." Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku
   pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.
   Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib."

   QS 5:117.
   Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala
   sesuatu.

   Matius 4 : 10
   "Engkau harus menyembah Tuhan, ALLAH-mu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti"

   best regard

   Delete
  2. lebih baik saya masuk neraka daripada harus menduakan cinta saya kepada allah dan nabi muhammad.s.a.w.....

   Delete
  3. lebih baik saya masuk neraka daripada harus menduakan cinta saya kepada allah dan nabi muhammad.s.a.w.....

   Delete
 2. Sesunggunya allah itu bukan yg kerap kali menyebut dirinya allah ato tuhan dan yg maha esa, sb apa manfaatnya jika hal itu sebatas tulisan yg gk ada guna buat manusia bersifat fana tsb.
  contoh kasus : jk anak sakit kita butuh dokter apakah kita masalahkan status dokter tsb "punya anak ato tidak" ? Jd azas manfaat yg utama bkn jumlahnya dan punya anak ato tdk.
  jd apa arti kata allah itu esa jk tak bermanfaat bagi manusia yg bersifat fana tsb. Pertanyaannya : manusia yg fana tsb memeluk islam lalu mati dan siapa buktinya dpt hidup kembali dlm keadaan sudah tak fana lagi guna MENETAP abadi dg allah di sorga. Apa indikasi bw dia menetap dg allah di surga sbg kuncinya agar tak bisa dipalsukan oleh siapapun. Dan semua bukti kebenaran tsb hrs ada kitabnya sbg dasar teori yg meneranginya, maksudnya kata ato tulisan tsb harus dibuktikan kebenarannya.
  Sebab injil anak allah adalah kekuatan allah sb variabel kebenarannya dibuktikan, maka tdk dapat dikoreksi digugat oleh barang siapapun juga melainkan wajib diaminkan, yesus adalah bapa semua ilmuwan krn metode kebebarannya memakai pembuktian perkataannta yg tertulis.
  Jadi injil adalah bentuk "LAPORAN" allah kpd manusia bw sesungguhnya akulah allah yg benar tak ada yg spt aku sb "aku yg menciptakan kamu, yg menghidupkan kamu dan menatikan kamu lalu memasukkan kamu kedalam surgaKU maka akulah yg menciptakan bumi ini".

  ReplyDelete
 3. Dari kesimpulan ko aneh tiap hari bershalawat kepada nabi muhammad dan baca alfatihah umat kristiani?

  Emang paham jalan yg lurus bukan jalan yg sesat?

  Paham hidayah?

  Hidayah ada 4
  1. Ditambah (muslim istiqomah)
  2. Dikurangi (kufur nikmat)
  3. Diberi (muallaf)
  4. Dicabut (murtad)

  Isa cuma Nabi.. bukan tuhan.
  Sesat kalau bilang Nabi Isa adalah Tuhan.

  Bukan jalan yg lurus kalau mengakui nabi seorang manusia sebagai Tuhan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yg jls kelebihan nabi Isa lbh bnyk dr muhammad, Isa lhr dr Roh Kudus gak seperti Muhammad. Isa mengetahui hr kiamat dan Isa Imam Mahdi. So berarti Dia Allah sendirilah hahahaaa..masa kalian gak ngerti isi alquranmu bung?

   Delete
  2. Apabila kita menyamakan Isa dalam Al Quran dengan Yesus Kristus di Injil, maka berakibat dengan mudahnya kita mengatakan : "orang Nasrani sesat karena telah memperTuhankan Yesus Kristus" yang hanya sosok manusia biasa saja.

   Jadi kalau anda berpendapat seperti itu, maka anda tanpa sadar telah menyangkal / kafir terhadapTuhanmu dengan nama Yesus Kristus, berarti anda sebagai orang bertakwa tidak mempelajari Al Quran dengan benar.   .
   Q.69:48 >> Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
   .


   Dengan demikian anda tanpa sadar sudah mendustakan ayat Al Quran juga, sebab Al Quran 3:45 mengatakan juga bahwa: hanya seorang manusia Isa (gambaran Yesus Kristus) yang terkemuka di dunia dan akhirat !

   Delete
  3. sebenarnya itu bukan kelebihan smua itu hanya mukjizat dari allah dan bersifat sementara....
   memang nabi muhammad cuman punya satu mukjizat yaitu al Quran tpi itu bersifat abadi dan kekal untuk bekal dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia....

   Delete
  4. sebenarnya itu bukan kelebihan smua itu hanya mukjizat dari allah dan bersifat sementara....
   memang nabi muhammad cuman punya satu mukjizat yaitu al Quran tpi itu bersifat abadi dan kekal untuk bekal dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia....

   Delete
  5. Kalo anda yakin Isa bukan Tuhan itu hak anda tapi hak orang juga untuk meyakini Isa adalah Tuhan, dan anda tidak punya hak menghakimi dengan mengatakan orang lain sesat karena anda buian Tuhan

   Delete
  6. Kalo anda yakin Isa bukan Tuhan itu hak anda tapi hak orang juga untuk meyakini Isa adalah Tuhan, dan anda tidak punya hak menghakimi dengan mengatakan orang lain sesat karena anda buian Tuhan

   Delete
 4. Jalan lurus : percaya hanya ada 1 Tuhan yaitu Allah swt
  Percaya nabi muhammad dan nabi lainya termasuk nabi isa adalah utusan Allah swt.
  jangan menyekutukan Allah swt

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sangat setuju Tuhan itu satu, tidak ada yang mengatakan Tuhan lebih dari satu. Yesus itu ya Allah itu sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia,

   Delete
  2. Sangat setuju Tuhan itu satu, tidak ada yang mengatakan Tuhan lebih dari satu. Yesus itu ya Allah itu sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia,

   Delete
 5. Jd alasan mu menyembah isa, isa mengetahui hari kiamat?
  Saya juga mengetahui , hari kiamat itu pasti ada , pasti datang . Saya juga mengetahui kejadian apa saja yg terjadi pas hari kiamat . Saya juga mengetahui kejadian setelah hari kiamat.

  Anda mau menyembah saya?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jangan takabur, sabar, hak orang untuk menyembah Tuhan yang dia yakini jadi kenapa anda yang sewot, dia kan tidak menghina anda. Kalo anda mengklim yakin tau isi neraka itu juga hak anda silahkan tapi yang jelas anda buian Tuhan.

   Delete
  2. Jangan takabur, sabar, hak orang untuk menyembah Tuhan yang dia yakini jadi kenapa anda yang sewot, dia kan tidak menghina anda. Kalo anda mengklim yakin tau isi neraka itu juga hak anda silahkan tapi yang jelas anda buian Tuhan.

   Delete
  3. Hi dicky,, Yesus itu terlahir bukan dari hubungan intim, dia itu memang lahir di rahim nya maria,, tapi dia itu suci dia itu tidak terlahir dari daging OKAY, so gak bakal ada yg mau menyembah mu dicky karena km itu tercipta dan yerlahir dari darah daging manusia

   Delete
  4. Buat dicky.. Memang kamu itu Tuhan?? Masa bisa tau semua mua nya melebihi Tuhan.. Hebat bgt kamu.. Diakatakan sprti itu..
   Kamu ingin disembah?? Gaka d yg mau mnymbah kamu..
   Tuhan Yesus terlahir dr Roh kudus dr firman Allah.. Dan sudah digenapi untuk kelahiran Tuhan Yesus.. Untuk menebus dosa dosa manusia..

   Delete
 6. Jd alasan mu menyembah isa, isa mengetahui hari kiamat?
  Saya juga mengetahui , hari kiamat itu pasti ada , pasti datang . Saya juga mengetahui kejadian apa saja yg terjadi pas hari kiamat . Saya juga mengetahui kejadian setelah hari kiamat.

  Anda mau menyembah saya?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi dicky,, Yesus itu terlahir bukan dari hubungan intim, dia itu memang lahir di rahim nya maria,, tapi dia itu suci dia itu tidak terlahir dari daging OKAY, so gak bakal ada yg mau menyembah mu dicky karena km itu tercipta dan yerlahir dari darah daging manusia @Dicky maulana

   Delete
  2. Kalau anda tau tanggal.. kapan?

   Delete
 7. Jika Allahmu Esa, berarti siapa yang dimaksud oleh Quran mu "Rohullah wa Kalimatulah"?

  ReplyDelete
 8. Jika kalian begitu sayang dan menyembah yesusmu / isa al masih karena dia adalah roh tuhan

  Sederhananya Allah tuhan saya, menciptakan nabi dengan memiliki mukzizat masing masing, dan bukan hanya isa yang kalimatullah , tapi musa juga pernah berbicara dengan Allah
  Dan maksud rohullah adalah mukzizat Allah yang menciptakan Isa as tanpa seorang bapak/ayah, dan sekali lagi itu hanya mukzizat

  Berarti isa itu spesial dong karena diciptakan langsung dengan roh dari Allah tanpa perantara ?
  Kalo ada opini seperti itu, bagaimana dengan adam as ? Dan bahkan adam pun sudah mengucap dua kalimat syahadat yang isinya terdapat nama Muhamamad SAW, yang jelas jauh sebelum Muhammad diciptakan

  Jika isa adalah tuhan, masa iya manusia lahir duluan baru tuhannya muncul ? Apa kabar manusia 2017 tahun yang lalu ?

  Terakhir nih, jika tuhan itu adil untuk segala makhluknya, kenapa tuhan kalian berbentuk manusia ? Apa kabar dengan hewan, tumbuhan, malaikat, dan makhluk Allah lainnya ?

  Berfikir secara sederhana, tuhan adalah yang ada sebelum dunia dan waktu ini ada, dan isa pun diciptakan oleh tuhan sama halnya seperti kita, tapi isa memiliki mukzizat karena beliau adalah seorang nabi, dan mukzizat itu semata mata hanya untuk menunjukan kepada orang kafir khususnya bani israil pada masa itu bagaimana kekuasaan Allah SWT

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anda yakin sudah baca seluruh alquran ? Atau anda hanya mendengar dari ceramah ustad anda. Kalo begitu selamat untuk anda.

   Delete
  2. Anda yakin sudah baca seluruh alquran ? Atau anda hanya mendengar dari ceramah ustad anda. Kalo begitu selamat untuk anda.

   Delete
 9. Jangan lupa surat al ikhlas tentang kemurnian ke esa an Allah terutama ayat 3 Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan ayat 4 dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia

  ReplyDelete